Original Article 
The effect of melatonin on cardio fibrosis in juvenile rats with pressure overload and deregulation of HDACs
Yao Wu1, 2, Feifei Si1, 2, Li Luo1, 2, Fengchuan Jing1, 2, Kunfeng Jiang1, 2, Jiwei Zhou1, 2, Qijian Yi1, 2, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 607-616
The Nedd8-activating enzyme inhibitor MLN4924 suppresses colon cancer cell growth via triggering autophagy
Yongzhu Lv1, #, Bing Li1, #, Kunna Han1, Yang Xiao2, Xianjun Yu1, Yong Ma1, Zhan Jiao1, Jianjun Gao1, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 617-625
6-Shogaol reduces progression of experimental endometriosis in vivo and in vitro via regulation of VGEF and inhibition of COX-2 and PGE2-mediated inflammatory responses
Dan Wang1, #, Yiling Jiang2, #, *, Xiaoxin Yang1, Qiong Wei1, Huimin Wang1
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 627-636
The treatment effect of novel hGHRH homodimer to male infertility hamster
Xu-Dong Zhang2, #, Xiao-Yuan Guo1, #, Jing-Xuan Tang3, Lin-Na Yue1, Juan-Hui Zhang4, Tao Liu6, Yu-Xia Dong6, Song-Shan Tang1, *,
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 637-647
Effect of carbamazepine on tetrodotoxin-resistant Na+ channels in trigeminal ganglion neurons innervating to the dura
Jin-Eon Han1, Jin-Hwa Cho1, Michiko Nakamura1, 2, Maan-Gee Lee2, 3, Il-Sung Jang1, 2, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 649-660
Fimasartan attenuates renal ischemia-reperfusion injury by modulating inflammation-related apoptosis
Jang-Hee Cho, Soon-Youn Choi, Hye-Myung Ryu, Eun-Joo Oh, Ju-Min Yook, Ji-Sun Ahn, Hee-Yeon Jung, Ji-Young Choi, Sun-Hee Park, Chan-Duck Kim, Yong-Lim Kim*
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 661-670
Tussilagone suppressed the production and gene expression of MUC5AC mucin via regulating nuclear factor-kappa B signaling pathway in airway epithelial cells
Byung-Soo Choi1, #, Yu-jin Kim1, #, Yong Pill Yoon1, Hyun Jae Lee2, *, Choong Jae Lee1, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 671-677
Dual mechanisms for the regulation of brain-derived neurotrophic factor by valproic acid in neural progenitor cells
Hyun Myung Ko1, #, Yeonsun Jin2, #, Hyun Ho Park3, Jong Hyuk Lee4, Seung Hyo Jung5, So Young Choi6, Sung Hoon Lee2, *, Chan Young Shin7, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 679-688
Cyanidin-3-glucoside inhibits amyloid 25-35-induced neuronal cell death in cultured rat hippocampal neurons
Ji Seon Yang1, Sujeong Jeon1, Kee Dong Yoon2, Shin Hee Yoon1,*
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 689-696
Mitochondrial dysfunction reduces the activity of KIR2.1 K+ channel in myoblasts via impaired oxidative phosphorylation
JooHan Woo1, #, Hyun Jong Kim2, 3, #, Yu Ran Nam2, 3, Yung Kyu Kim2, Eun Ju Lee4, Inho Choi4, Sung Joon Kim1, Wan Lee3, 5, *, Joo Hyun Nam2, 3, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 697-703
Advanced tube formation assay using human endothelial colony forming cells for in vitro evaluation of angiogenesis
Hyunsook Lee, Kyu-Tae Kang*
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 705-712
Potentiation of endothelium-dependent vasorelaxation of mesenteric arteries from spontaneously hypertensive rats by gemigliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor class of anti-diabetic drug
Hae Jin Kim1, 2, Eun Bok Baek3, *, Sung Joon Kim1, 2, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 713-719
Regional difference in spontaneous firing inhibition by GABAA and GABAB receptors in nigral dopamine neurons
Yumi Kim1, #, Jinyoung Jang1, #, Hyun Jin Kim1, 2, Myoung Kyu Park1, 2, *
Korean Journal of Physiology and Pharmacology 2018 Nov; 22(6): 721-729